دستگاه تزریق پلاستیک - قیمت ، فروش و مشخصات

دستگاه تزریق پلاستیک عینک- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک عینک

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک سه راهی برق- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک سه راهی برق

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک لوازم آشپزخانه- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک لوازم آشپزخانه

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک تابلو برق پلاستیکی- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک تابلو برق

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک گلدان- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک گلدان

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک قالپاق-بولین
دستگاه تزریق پلاستیک قالپاق

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک قاشق و چنگال- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک قاشق و چنگال

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه تزریق پلاستیک سوکت- بولین
دستگاه تزریق پلاستیک سوکت

ارزانترین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک, تزریق پلاستیک, دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 100 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 1000 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 200 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 200 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 300 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 300 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 400 تن, دستگاه تزریق پلاستیک 400 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک 500 گرم, دستگاه تزریق پلاستیک در اراک, دستگاه تزریق پلاستیک در ارومیه, دستگاه تزریق پلاستیک در اصفهان, دستگاه تزریق پلاستیک در پرند, دستگاه تزریق پلاستیک در تبریز, دستگاه تزریق پلاستیک در قزوین, دستگاه تزریق پلاستیک در مازندران, دستگاه تزریق پلاستیک در مشهد, دستگاه تزریق پلاستیک در یزد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک 90 تا 4000 تن, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در استان چهار محال و بختیاری, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در بجنورد, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در تهرانپارس, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کاشان, فروش دستگاه تزریق پلاستیک در کرج

دستگاه‌های تزریق پلاستیک ابزارهای بسیار مهم در صنایع مختلف هستند که برای تولید انواع قطعات پلاستیکی به کار می‌روند. این دستگاه‌ها دارای تنوع وسیع بوده و بر اساس نوع تزریق، ظرفیت تزریق و کیفیت کنترل متغیر هستند. اگر قصد دریافت اطلاعات کامل راجع به قیمت و خرید دستگاه تزریق پلاستیک در بازار ایران را دارید، با ما همراه باشید چرا که در ادامه در مورد ویژگی‌های فنی، مشخصات دستگاه‌های تزریق پلاستیک و… صحبت خواهیم کرد از این رو انتخاب بهتری را تجربه خواهید نمود.

دستگاه تزریق پلاستیک چیست؟

در حیطه تولید دستگاه تزریق پلاستیک یک وسیله صنعتی است که برای تزریق مواد پلاستیکی به قالب‌های سه‌بعدی و تولید قطعات پلاستیکی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه به طور عمده از چهارعنصر اصلی تشکیل شده است: سیلندر تزریق، مخزن مواد پلاستیکی، مهره پیشرفته و سیستم کنترلی. فرآیند تزریق پلاستیک به این صورت انجام می‌شود که مواد پلاستیکی به‌صورت خرد شده و یا پودری در مخزن قرار می‌گیرند. سپس مواد به سیلندر تزریق منتقل می‌شوند و تحت‌فشار و دما مناسب ذوب می‌شوند.

سپس مواد ذوب‌شده با فشار از طریق سیلندر تزریق به قالب سه‌بعدی تزریق شده و در آنجا خنک می‌شوند تا به شکل نهایی تثبیت یابند. دستگاه تزریق پلاستیک در صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی، الکترونیک، پزشکی و بسیاری دیگر استفاده می‌شود و به تولید انواع محصولات پلاستیکی کمک می‌کند. انواع دستگاه‌های تزریق پلاستیک در بازار ایران نیز توسط مجموعه بولین عرضه خواهد شد.

رضایت مشتری از خرید دستگاه تزریق پلاستیک

مشخصات کلی دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک یک نوع ماشین صنعتی است که به منظور تولید قطعات پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اساس کار این دستگاه براساس ذوب پلاستیک و تزریق به درون قالب می‌باشد از این رو، می‌توان از این دستگاه برای تولید انواع قطعات اعم از اندازه و شکل مختلف؛ ساده و پیچیده استفاده نمود. دستگاه تزریق پلاستیک برای تولید انواع قطعات خودرو، لوازم خانگی، تولید انواع سبدها و… بسیار پرکاربرد است.

دستگاه تزریق پلاستیک چگونه کار می‌کند؟

دستگاه تزریق پلاستیک بهترین گزینه به منظور تولید مقادیر بسیار زیاد قطعات پلاستیکی است از این رو، انواع مختلفی از دستگاه‌های تزریق پلاستیک و قالب سازی وجود دارد که برحسب نوع نیاز و نحوه کار، تولید می‌گردد.

این دستگاه، مواد پلاستیکی را تحت فشار و دمای بسیار بالا تزریق می‌کند در نتیجه، قطعات پلاستیکی باکیفیت بالا را تولید می‌نماید. شایان ذکر است که با استفاده از این دستگاه می‌توان، انواع قطعات پلاستیکی متنوع اعم از ساده و پیجچیده را در حجم و ظرفیت مدنظر تولید نمود.

دستگاه تزریق پلاستیک از چه مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند؟

دستگاه تزریق پلاستیک از انواع مختلف پلاستیک همچون پلی اتیلن، نایلون، پلی استایرن و.. به منظور تولید قطعه پلاستیکی استفاده می‌نماید. این دستگاه می‌تواند انواع قطعات کوچک و بزرگ با طرح و اندازه متفاوت را ایجاد نماید.

دستگاه تزریق پلاستیک

اجزا دستگاه تزریق پلاستیک

اجزا دستگاه تزریق پلاستیک از انواع موارد مختلفی تشکیل شده است که در این بخش به ذکر آن می‌پردازیم:

سیلندر : لوله‌ای فولادی است و وظیفه گرم کردن گرانول‌های پلاستیکی را حین عبور از میان خود برعهده دارد.

ماردون : این قطعه که مارپیچ نیز نامیده می‌شود، دارای سطح دندانه‌ای است و حرکت رفت و برگشتی دارد و وظیفه انتقال گرانول‌ها را عهده دارد.

کنترلر : این بخش وظیفه کنترل و هدایت تمامی فرآیندهای دستگاه تزریق پلاستیک همچون سنسور، هیتر، انواع قطعات پلاستیکی و.. را برعهده دارد.

قالب : قالب از جنس فولاد ساخته شده است و دارای یک فضای خالی می‌باشد که پلاستیک ذوب شده به درون آن تزریق می‌گردد، سرد می‌شود و در نهایت شکل قطعه را به خود می‌گیرد.

گیره : گیره وظیفه باز و بسته کردن قالب را برعهده دارد و هم‌چنین تامین نیروی قفل هنگام تزریق پلاستیک نیز از دیگر وظایف این قطعه است.

سیستم هیدرولیک : سیستم هیدرولیک وظیفه انتقال نیروی مورد نیاز برای به حرکت درآمدن انواع قطعات دستگاه از قبیل پمپ، شیر کنترل فشار، سنسور فشار، شیلنگ هیدرولیک، هیدروموتورها و.. را برعهده دارد.

ویژگی‌های دستگاه تزریق پلاستیک

از جمله ویژگی‌های دستگاه تزریق پلاستیک می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

سرعت بالا

دستگاه تزریق پلاستیک تولیدی شرکت بولین با بهره‌مندی از سرعت بالا، مدت زمان تولید را کاهش می‌دهد و باتوجه به اینکه در فرآیند تولید، زمان بسیار اهمیت دارد، این دستگاه، توانسته راندمان تولید را بالا ببرد.

دقت زیاد

دستگاه تزریق پلاستیک شرکت بولین با استفاده از فناوری پیشرفته طراحی و تولید شده است از این رو از قطعات دقیق و باکیفیت برای کسب اطمینان از تولید استفاده شده است.

قابلیت تولید مداوم

از موارد مهم دستگاه تزریق پلاستیک این مجموعه ، امکان تولید مداوم و قابلیت تکرار پذیری تولید انواع محصولات و قطعات با کمترین تغییر می‌باشد.

کاربر پسند

باتوجه به اینکه دستگاه تزریق پلاستیک در طیف گسترده‌ای از مواد اولیه کارایی و قابلیت فرآوری دارد از این رو این دستگاه قابلیت تطبیق پذیری بالایی دارد تا انواع قطعات اعم از کوچک، ساده و یا بزرگ و پیچیده را با ویژگی کاربر پسند بودن تولید نماید.

انواع دستگاه تزریق پلاستیک در بازار

این تنوع در دستگاه‌های تزریق پلاستیک به‌تناسب نیازهای مختلف صنایع و محصولات پلاستیکی وجود دارد. هر نوع دستگاه دارای مزایا و محدودیت‌های خود است و بر اساس نوع تولید و نوع مواد مورد استفاده انتخاب می‌شود.

دستگاه‌های تزریق پلاستیک بر اساس نوع و ساختار، اندازه و کاربری متنوعی دارند. این دستگاه‌ها به‌صورت عمده به دودسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 دستگاه‌های تزریق پلاستیک روباز (Open-loop Injection Molding)  دستگاه‌های تزریق پلاستیک بسته (Closed-loop Injection Molding). در هر دسته می‌توان انواع مختلفی از دستگاه‌ها را دید.

/۱ دستگاه تزریق پلاستیک هیدرولیکی

دستگاه تزریق پلاستیک هیدرولیکی، دارای قدرت بسیار زیادی است از این رو برای تولید قطعات پلاستیکی بزرگ با تعداد بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

/۲ دستگاه تزریق پلاستیک برقی

این نوع از دستگاه تزریق پلاستیک، به صورت برقی است و برای تولید قطعات پلاستیکی بسیار ظریف، دارای جزئیات و پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

/۳ دستگاه تزریق پلاستیک هیبریدی

دستگاه تزریق پلاستیک هیبریدی، دو قدرت و ویژگی برقی و هیدرولیکی در آن ترکیب شده است از این رو، به طور همزمان از هر دو نوع سیستم، بهره‌مند می‌شود. از این دستگاه برای تولید قطعات خاص و پیچیده استفاده می‌شود.

/۴ دستگاه تزریق پلاستیک دو صفحه‌ای

این دستگاه از مکانیسم ویژه‌ای برخوردار است چرا که از نیروی هیدرولیک به صورت مستقیم استفاده می‌کند و دقت بالایی نیز دارد. علی رغم اینکه دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه‌ای، برای تولید قطعات بسیار بزرگ مناسب است، فضای بسیار کمی را اشغال می‌نماید.

/۵ دستگاه تزریق پلاستیک های اسپید

به دلیل اینکه دستگاه تزریق پلاستیک های اسپید از طراحی ویژه‌ای برخوردار است، از این رو، مواد پلاستیکی را با سرعت بسیار زیاد تزریق می‌نماید. درواقع نحوه کارکرد این سیستم، به نحوی است که با بالاترین سرعت و در کوتاه‌ترین زمان، بازو بسته می‌شود در نتیجه مدت زمان کوتاهی برای تولید مورد نیاز است.

۶٫ دستگاه‌های تزریق پلاستیک عمومی

این دستگاه‌ها به‌صورت کلی برای تزریق مواد پلاستیکی در تولید انواع قطعات پلاستیکی متنوع مورداستفاده قرار می‌گیرند. آنها می‌توانند تنوع وسایل و مواد پلاستیکی مختلف را پردازش کنند.

۷٫ دستگاه‌های تزریق پلاستیک سه‌بعدی

این نوع دستگاه‌ها برای تولید قطعات پلاستیکی با ساختار‌های پیچیده و سه‌بعدی مورداستفاده قرار می‌گیرند. آنها به‌ویژه در صنایع پزشکی و خودروسازی کاربرد دارند.

۸٫ دستگاه‌های تزریق پلاستیک روباز

این دستگاه‌ها دارای ساختار ساده‌تری هستند و برای تزریق مواد پلاستیکی به قالب‌های ساده و استاندارد استفاده می‌شوند.

۹٫ دستگاه‌های تزریق پلاستیک بسته

این دستگاه‌ها دارای سیستم‌های پیشرفته کنترلی هستند و برای تولید قطعات بادقت بالا و کیفیت عالی استفاده می‌شوند. آنها معمولاً در صنایعی مانند الکترونیک و تجهیزات پزشکی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

۱۰٫ دستگاه‌های تزریق پلاستیک دو رنگی

این نوع دستگاه‌ها برای تزریق دو نوع مواد پلاستیکی با رنگ‌ها و ویژگی‌های مختلف به‌صورت هم‌زمان به کار می‌روند و برای تولید قطعات دورنگ یا دو فرم استفاده می‌شوند.

دستگاه تزریق پلاستیک

کاربردهای سیستم تزریق پلاستیک

دستگاه‌های تزریق پلاستیک دارای کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف هستند. این دستگاه‌ها برای تولید انواع قطعات پلاستیکی در اندازه‌ها، شکل‌ها و ویژگی‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرند. اساساً دستگاه‌های تزریق پلاستیک به‌عنوان یکی از تکنولوژی‌های اساسی در صنایع مختلف برای تسهیل تولید قطعات پلاستیکی باکیفیت، کارایی بالا و هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه مورداستفاده قرار می‌گیرند.

۱٫ صنایع خودروسازی

دستگاه‌های تزریق پلاستیک در تولید قطعات خودرو مانند پنل‌های داخلی، داشبورد، دسته‌ها، دور چرخ، و بسیاری دیگر از قطعات پلاستیکی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

۲٫ صنایع الکترونیکی

این دستگاه‌ها برای تولید قطعات پلاستیکی الکترونیکی نظیر پوشش‌ها، کیسه‌ها، و قطعات داخلی برای تجهیزات الکترونیکی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

۳٫ صنایع پزشکی

دستگاه‌های تزریق پلاستیک در تولید وسایل پزشکی مانند سوزن‌ها، وسایل تزریق، تجهیزات جراحی، و بسیاری دیگر از محصولات پزشکی استفاده می‌شوند.

۴٫ صنایع مصرفی

از جمله کاربردهای دستگاه‌های تزریق پلاستیک در این صنایع می‌توان به تولید بطری‌ها، کیسه‌ها، سطل‌ها، دستکش‌ها، و تزیینات مصرفی داخلی و خارجی اشاره کرد.

۵٫ صنایع خوراکی

در تولید بسته‌بندی‌های مواد غذایی، سفره‌های یک‌بارمصرف و وسایل مرتبط با صنعت آشپزی نیز از دستگاه‌های تزریق پلاستیک استفاده می‌شود.

۶٫ صنایع بازیافتی

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها در پس‌خرید دستگاه تزریق پلاستیک بهره‌گیری در صنایع بازتولید است؛ از جمله کاربردهای مهم تزریق پلاستیک در بازیافت و تولید محصولات بازیافتی است.

۷٫ صنایع ساختمانی

در تولید محصولات مرتبط با صنعت ساختمان مانند پنجره‌ها، درب‌ها، لوله‌ها، و لوازم‌خانگی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

قیمت دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک - بولین

قیمت دستگاه تزریق پلاستیک به چندین عامل بستگی دارد و ممکن است متغیرهای مختلفی در تعیین قیمت نقش داشته باشند. ظرفیت و اندازه دستگاه، نوع و تکنولوژی دستگاه، برند و سازنده دستگاه، امکانات اضافی دستگاه و… از جمله عواملی هستند که می‌تواند بر قیمت دستگاه تزریق پلاستیک تاثیرگذار باشد.

می‌توانید برای اطلاع دقیق از قیمت دستگاه تزریق پلاستیک با شرکت بولین عرضه‌کننده این سری از دستگاه‌ها تماس داشته باشید.

خرید دستگاه تزریق پلاستیک

کاربردهای دستگاه‌های تزریق پلاستیک بسیار گسترده بوده و از صنایع خودروسازی و الکترونیکی تا صنایع پزشکی و مصرفی را شامل می‌شوند. برای خرید دستگاه تزریق پلاستیک، نیاز به بررسی دقیق نیازهای تولیدی، انتخاب نوع مناسب دستگاه و مراعات مواردی مانند کیفیت، هزینه و خدمات پس از فروش دارید. انتخاب درست دستگاه تزریق پلاستیک می‌تواند تأثیر مهمی در کیفیت و بهره‌وری تولید شما داشته باشد.

درصورتی‌که قصد سفارش و خرید دستگاه تزریق پلاستیک صنعتی و نیمه‌صنعتی را دارید، شرکت بولین عرضه‌کننده این سری از دستگاه‌ها در توان‌های کاری متفاوت با ظرفیت‌های تولید گسترده است.

راهنمای خرید دستگاه تزریق پلاستیک

۱٫ نوع دستگاه: انتخاب نوع دستگاه مناسب بر اساس نیاز تولیدی شما بسیار مهم است. آیا نیاز به دستگاه تزریق پلاستیک عمومی دارید یا به یک نوع خاصی از تزریق مثل تزریق دورنگ دارید؟

۲٫ ظرفیت تزریق: مقدار مواد پلاستیکی که دستگاه می‌تواند در یک دوره تزریق تولید کند، برای تعیین ظرفیت تولید مهم است. باید ظرفیت دستگاه به نیاز تولید شما منطبق باشد.

۳٫ اندازه قالب: اندازه قالب تزریق نیز باید با اندازه قطعات پلاستیکی مطابقت داشته باشد. از اهمیت آن اطمینان حاصل کنید.

۴٫ کیفیت سیستم کنترل: سیستم کنترل دستگاه تزریق بسیار مهم است. یک سیستم کنترل پیشرفته می‌تواند به بهبود کیفیت و دقت تزریق کمک کند.

۵٫ قابلیت انجام چرخه تزریق سریع: توانایی انجام چرخه‌های تزریق سریع و تعویق کم در تغییر قالب مهم است، به خصوص اگر تولید انبوه دارید.

۶٫ مصرف انرژی: به عنوان مصرف کننده انرژی، دستگاه تزریق پلاستیک باید بهینه باشد تا هزینه‌های انرژی را کاهش دهد.

۷٫ مارک و سازنده: از شرکت‌ها و مارک‌های معتبر و معروف خرید کنید. این ممکن است هزینه اولیه بیشتری داشته باشد اما از نظر کیفیت و پشتیبانی بهتر باشد.

۸٫ نصب و خدمات پس از فروش: اطمینان حاصل کنید که شرکت تولید کننده یا فروشنده قادر به ارائه خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری است.

۹٫ هزینه: هزینه خرید دستگاه و هزینه‌های مربوط به نصب و اجرا را در نظر بگیرید. همچنین، هزینه‌های مربوط به مواد پلاستیکی و انرژی را هم محاسبه کنید.

۱۰٫ نوع مواد پلاستیکی: نوع مواد پلاستیکیی که می‌خواهید تزریق کنید نیز مهم است. اطمینان حاصل کنید که دستگاه مناسب برای پردازش آنها دارید.

۱۱٫ تأمین قطعات یدکی: اطمینان حاصل کنید که قطعات یدکی برای دستگاه به راحتی در دسترس هستند.

مزایای دستگاه تزریق پلاستیک

به نسبت دیگر روش‌های تولید قطعات پلاستیکی، دستگاه تزریق پلاستیک از مزایا و فوایدی برخوردار است شامل:

دستگاه تزریق پلاستیک قطعات با تنوع بالا را می‌توانند تولید نمایند.

دستگاه تزریق پلاستیک بسیار کارآمد هستند.

این دستگاه‌ها، انواع قطعات را با دقت بالا تولید می‌کنند.

سرعت بالا از دیگر مزایای این دستگاه می‌باشد.

در مقایسه با دیگر روش‌های تولید قطعات پلاستیک، دستگاه تزریق پلاستیک از قیمت مقرون به صرفه‌ای نیز برخوردار هستند.